Bos Totaalbouw

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Bouwbedrijf Bos Totaalbouw, gevestigd te Lottum, hierna te noemen “de aannemer”.

2. De opdrachtgever c.q. de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de aannemer te leveren bouwmaterialen en overige zaken. Indien een bepaling alleen ziet op bouwmaterialen, wordt laatstgenoemde term gebruikt.

6. Door de aannemer te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.

9. Indien de aannemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De aannemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de aannemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de aannemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de aannemer een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de aannemer eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. De aannemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de aannemer – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de aannemer eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de aannemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de aannemer het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de aannemer niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de aannemer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de aannemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van de aannemer en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de aannemer te worden geretourneerd.

8. De aannemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de aannemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de aannemer ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde bouwmaterialen, grondstoffen e.d., is de aannemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de aannemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de aannemer er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 4: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de aannemer het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de aannemer.

2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de aannemer met meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van de aannemer.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden tijdig op de door de aannemer gewenste wijze aan de aannemer ter beschikking stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan de aannemer verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

c. de aannemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

e. de werklocatie in zodanige staat is dat de aannemer ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;

f. de aannemer tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;

g. de aannemer op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;

h. de aannemer vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;

i. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;

j. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van de aannemer opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;

k. op de werklocatie de door de aannemer en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

l. de aannemer vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. De aannemer zal de door de wederpartij verstrekte gegevens c.q. bescheiden vertrouwelijk behandelen, alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en deze gegevens c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. De aannemer is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens of bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de aannemer of diens leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de aannemer verstrekte gegevens c.q. bescheiden.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die de aannemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5. De wederpartij staat de aannemer toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de aannemer nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de aannemer op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de aannemer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. De aannemer is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de aannemer te bepalen wijze en voor risico van de aannemer, maar voor rekening van de wederpartij.

5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bestelde zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren, is de aannemer gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/of de bouwmaterialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de aannemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de aannemer binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de bouwmaterialen, zaken of bescheiden alsnog te leveren.

6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De aannemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de bouwmaterialen en/of zaken aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de aannemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele

(opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

8. Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.

9. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan de aannemer te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door de gebruiker niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.

10. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. de aannemer niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;

b. de aannemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de aannemer recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. De aannemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de aannemer gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4. De aannemer is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.

5. De aannemer is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. De aannemer dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de aannemer en hij hiermee bekend is of kan zijn.

6. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de aannemer met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De aannemer zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de aannemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de aannemer te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de aannemer aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De aannemer is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat de aannemer de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

9. Ingeval de aannemer in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de aannemer en de wederpartij overeengekomen te worden. De aannemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de aannemer – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

2. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de aannemer de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

3. Bij meerwerk is de aannemer gerechtigd de kosten voor extra bouwmaterialen, extra uren e.d. en een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan de wederpartij als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor de aannemer met zich meebrengt.

4. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;

c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.

5. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

a. het aanschaffen van bouwmaterialen;

b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de wederpartij en/of de aannemer nader moeten worden ingevuld.

6. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

7. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de door de gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost voor zover de kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

10. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen – en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen – zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten. Een en ander geldt met uitzondering van reeds aangeschafte materialen die door overeengekomen minderwerk overbodig zijn geworden. De aannemer is steeds gerechtigd deze materialen bij de wederpartij in rekening te brengen.

11. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de aannemer een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren zaken.

Artikel 9: Opneming, goedkeuring, oplevering

1. Tijdig vóór de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het werk plaats te vinden. De opneming geschiedt door de wederpartij in aanwezigheid van de aannemer en strekt ertoe te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Indien de opneming niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, kan de aannemer schriftelijk een nieuw verzoek aan de wederpartij richten het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Ingeval de wederpartij wederom niet aan dit verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.

3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming dient de wederpartij schriftelijk aan de aannemer kenbaar te maken of het werk al dan niet is goedgekeurd. Bij afkeuring dient de wederpartij dit bovendien schriftelijk te onderbouwen. Indien nodig, dient de wederpartij aan de aannemer de gelegenheid te bieden om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

4. Ingeval de gebruiker binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn geen enkele mededeling van de wederpartij heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder indien de wederpartij het werk vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

5. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door de aannemer verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

6. Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het werk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De aannemer is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

8. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 10: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen c.q. extra werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden als meerwerk in rekening gebracht. Schade die de gebruiker ten gevolge van de schorsing lijdt, waaronder reeds voor de opschortingsperiode gereserveerde uren, dient door de wederpartij aan de aannemer te worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en de wederpartij op deze schade had behoren te wijzen.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen dat aan de aannemer een evenredige betaling voor het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwmaterialen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig lid 5 c.q. lid 6 van dit artikel te worden afgerekend.

5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de aannemer als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer zendt de wederpartij hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.

6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door de aannemer te maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van de aannemer.

7. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat, zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is de aannemer gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs gebaseerd op de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de wederpartij heeft de aannemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig lid 5 c.q. lid 6 van dit artikel.

Artikel 11: Bouwmaterialen

1. Alle te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de overeengekomen c.q. de hieraan in redelijkheid te stellen eisen. Onder de te leveren bouwmaterialen wordt in dit artikel verstaan: de door of namens de aannemer te leveren bouwmaterialen.

2. De aannemer stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring zal -eventueel aan de hand van een monster – plaatsvinden bij aankomst van de bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn. Door de wederpartij zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

3. De wederpartij is bevoegd de bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening.

4. Zowel de wederpartij als de aannemer kunnen ingeval van afkeuring van de bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.

5. De uit het werk komende (bouw)materialen, die de wederpartij wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere (bouw)¬materialen worden door de aannemer afgevoerd.

6. De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment waarop deze op de locatie van de wederpartij aankomen.

Artikel 12: Klachten

1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de wederpartij verplicht alle geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de aannemer te melden.

2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen keuring- of garantietermijn – schriftelijk aan de aannemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan de aannemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de aannemer is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

5. Bestelde zaken worden in de bij de aannemer c.q. bij de fabrikant of toeleverancier voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.

8. De wederpartij dient de aannemer in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de aannemer te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat de aannemer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de aannemer te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement e.d..

12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. De aannemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. De aannemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde c.q. de verrichte werkzaamheden. Indien geen expliciete garantietermijn wordt overeengekomen, geldt een garantietermijn van 1 jaar na (op)levering.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert de aannemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen van deze bouwmaterialen. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De aannemer zal de wederpartij hierover informeren.

4. De aannemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de aannemer kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor het geleverde c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de aannemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties c.q. door de aannemer gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de aannemer slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de aannemer aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de aannemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de aannemer niet uitkeert of de schade niet onder een door de aannemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de aannemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden c.q. de geleverde zaken.

5. De wederpartij dient de aannemer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Indien de aannemer zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is de aannemer slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.

8. Stelt de wederpartij bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de aannemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.

9. De aannemer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of (bouw)materialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is c.q. zijn, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de aannemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voort komen.

11. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch de aannemer op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de aannemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de aannemer verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de aannemer.

12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 11 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de aannemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de aannemer of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de aannemer de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

1. De aannemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de aannemer betaling alsnog uitblijft, heeft de aannemer bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de aannemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de aannemer eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de aannemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van de aannemer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de aannemer heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling bij consumenten

1. De aannemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de aannemer betaling alsnog uitblijft, heeft de aannemer bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 7 dagen geven om alsnog te betalen.

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de aannemer het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de aannemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de aannemer eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

8. Door de consument gedane betalingen worden door de aannemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1. De aannemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan.

2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

4. De wederpartij is verplicht de aannemer direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de aannemer te bewaren.

6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de aannemer op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de aannemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de aannemer en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de aannemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

1. De aannemer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de aannemer voorbehouden.

3. De wederpartij is niet gerechtigd de door de aannemer geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer.

4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan de aannemer te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de aannemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, is de aannemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de aannemer, is de aannemer gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van de aannemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de aannemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de aannemer.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de aannemer en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de aannemer tot aan dat moment na te komen.

Artikel 21: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de aannemer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de aannemer is gevestigd, zij het dat de aannemer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de aannemer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de aannemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de aannemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 1 Juni 2021